Πληροφορίες τιμών

Stamatis Rentals

Οι βασικές τιμές ενοικίασες οχημάτων περιλαμβάνουν

  • Οδικός χάρτης
  • Παραλαβή – παράδοση οχήματος
  • Οδική βοήθεια
  • Απεριόριστα χιλιόμετρα
  • Όλοι οι τοπικοί φόροι
  • Βασική ασφάλεια προς τρίτους
  • Κράνη για Scooters και ATVs

Οι βασικές τιμές ενοικίασες οχημάτων δεν περιλαμβάνουν

  • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση κλοπής
  • Ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος