Συχνές Ερωτήσεις

Stamatis Rentals

Όροι ενοικίασης

 • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος κατά το διάστημα που έχει μισθώσει το όχημα να πληροφορήσει πλήρως το γραφείο για την ακριβή τοποθεσία διαμονής του στη Ζακύνθου. Σε περίπτωση αλλαγής διαμονής του είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το γραφείο άμεσα.
 • Το δίπλωμα οδήγησης θα ζητηθεί από τον οδηγό κατά την παραλαβή του οχήματος. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος και επιβαρύνεται όλες τις τροχαίες παραβάσεις.
 • Ο πελάτης επιβαρύνεται τα καύσιμα.
 • Ο πελάτης απαγορεύεται να δίνει το όχημα σε τρίτους.
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να επιστρέψει το όχημα στον τόπο που έχει οριστεί κατόπιν συνεννόησης του ίδιου με το γραφείο ενοικίασης.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής, ο πελάτης χρεώνεται ήμερα ενοικίασης.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιο του πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο πριν λήξει το αρχικό συμβόλαιο.
 • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση ζημιάς, κλοπής ή ατυχήματος του οχήματος να ειδοποιήσει άμεσα το γραφείο.
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος πλήρως και υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση του οχήματος ή εξαρτημάτων αυτού .
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος και επιβαρύνεται για πάσης φύσεως ζημιά από αδεξιότητα ή οποιαδήποτε άλλη αίτια.
 • Τα οχήματα είναι πλήρως ασφαλισμένα σε οποιαδήποτε ατύχημα προς τρίτους και σε όλες τις υλικές ζημίες προς τρίτους.
 • Η μεταφορά ή η οδήγηση του οχήματος εκτός Ζακύνθου δεν επιτρέπεται. Μόνον και εφόσον το γραφείο το επιτρέψει και δώσει έγγραφη άδεια για αυτό.
 • Ο πελάτης υποχρεούται να κλειδώνει το όχημα.

Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη

 • Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποδεχθεί τους ορούς της μικτής ασφάλειας τότε ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μόνο το ποσό το οποίο θα αναφέρεται ως πληρωτέο ποσό.
 • Τα χρήματα δεν επιστρέφονται από την στιγμή που έχει υπογράφει το συμβόλαιο.
 • Το γραφείο ενοικίασης “Stamatis” ενοικιάζει στον υπογράφοντα πελάτη το αναγραφόμενο όχημα που ο πελάτης έλεγξε από πάσης πλευράς (ζημίες, σωστή μηχανική λειτουργιά) και βρήκε 100% της αρεσκείας του.
 • Ο οδηγός του μισθωμένου οχήματος, που αφορά την κατηγορία των αυτοκίνητων, πρέπει να είναι 21 ετών. Για την κατηγορία buggy, ATV, scooter, 18 ετών.
 • Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε να είναι κάτοχος διεθνούς άδειας οδήγησης.
 • Οι παραδόσεις ή παραλαβές των μισθωμένων οχημάτων γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο.

Κάλυψη οδικής βοήθειας

 • Μηχανική βλάβη
 • Αλλαγή ελαστικού
 • Μη κάλυψη οδικής βοηθείας
 • Απώλεια κλειδιού του οχήματος
 • Ανεφοδιασμός καυσίμου
 • Ζημιά στα ελαστικά από πρόθεση ή αμέλεια, ή οδήγηση σε μη επιτρεπτή περιοχή για το είδος του οχήματος.

What documents do I bring?

a) a valid passport. b) VISA: please consult with your embassy. c) a credit card, which is absolutely required for the damage deposit of a rental vehicle. d) driver’s license e) non-EU citizens: you must bring an International Driver’s Permit.

Do I need an International Drivers Permit to rent a motorcycle in Greece ?

Yes, if your national driver’s license has not been issued in the European Union.
You must consult with your national or local automotive club/federation, in your country, in order to get one. You will not get it in Greece. Plan well in advance for this, sometimes the IDP might take days to get issued.

International Driving Permit? What is that?

The IDP is a formal document that is used in international travel. It contains the details of your driver’s license translated in many languages, done so in a standardized format, so that it can be recognizable by authorities of different countries. Sometimes, without an IDP you will not be allowed to rent a vehicle abroad!

I have rented before in Greece and they didn’t ask for an IDP. Why do you ask for one ?

If you are a non-EU citizen and you rented in the past in Greece without an IDP then both you and the rental business were breaking the law. It is as simple as that.
The fine is 1000 euros for you and 1000 euros for the rental business, should you get caught by the police. Also, in the unfortunate event of an accident, the insurance company has every right to decline coverage.

Can I collect/ return motorcycle during closed hours?

Most of the times, Yes you can, provided of course that we know this in advance, so that we make an appointment! This has to be arranged during your reservation procedure.

Can I ride off-road ?

Well, we can’t stop you, right? Keep in mind though, that if you do go off-road then there is no insurance coverage, nor for 3rd party liability nor for damage waiver! You will be 100% liable for any kind of damage to the motorcycle or to 3rd parties.
Don’t forget, that even if we might not be in a position to know if you did ride off-road, any damage to the wheels (including rims, spokes, tyres) and to any part of the motorcycle that is considered «undercarriage» (for example lower engine oil sump, exhaust pipes, bash plates, lower parts of swing-arm etc) are NOT covered.

Can you deliver the bike to my hotel ?

We may be able to deliver the motorcycle to your hotel in Athens free of charge, under the following conditions:

 • Your hotel must provide adequate parking space. This means: we cannot obscure traffic or pedestrians or cause any inconvenience to other vehicles, while we leave the motorcycles on that spot and make all the rental procedure with you. Keep it in mind, as many hotels downtown Athens are located in narrow and at the same time very busy roads.
 • The transfer has to be requested in advance, during your booking procedure.

Can I drive outside Zakynthos ?

Transport or driving the vehicle outside Zakynthos is not allowed.
Only the office can authorize it and you have to carry a written permission for this.